Menu główne
Loading feeds...

Ważne terminy - 25 stycznia 2014

Pamiętaj, że 25 stycznia 2014 to:

 • wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

PIT 2

Formularz PIT-2 to oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

dokument do pobrania>>>

 

Wzory obowiązujace w poprzednich latach na stronie http://www.archbip.mf.gov.pl/7776.html

Formy działalności gospodarczej - Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.a.)

Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.a.)
Spółka komandytowo-akcyjna to forma pośrednia między spółką osobową (spółka komandytowa), a spółką typowo kapitałową (spółka akcyjna).
Wspólnikami w spółce mogą być osoby fizyczne, osoby prawne jak i organy mające zdolność prawną. Ta trzecia kategoria podmiotów to jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające – na mocy prawa – zdolność prawną. Nazywa się je również "niepełna osoba prawna" lub "ułomna osoba prawna" np. handlowe spółki osobowe oraz spółki kapitałowe w organizacji, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia zwykłe, jednostki budżetowe - urzędy władzy rządowej i samorządowej, kontroli, wymiaru sprawiedliwości oraz powoływane przez państwo lub samorząd terytorialny inne jednostki organizacyjne, takie jak np. szkoły.

Jak w przypadku spółki komandytowej, w s.k.a. funkcjonują dwie kategorie wspólników: komplementariusze i akcjonariusze. Komplementariusze odpowiadają bez ograniczenia całym swoim majątkiem, zaś odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki jest wyłączona ( mogą stracić zainwestowane środki). W spółce komandytowo-akcyjnej co najmniej jeden wspólnik musi być komplementariuszem, oraz co najmniej jeden akcjonariuszem. Komplementariuszy i akcjonariuszy może być wielu (tych ostatnich nawet wiele setek).

Komplementariusz to wspólnik aktywny, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Ma subsydiarną, ale nieograniczoną i solidarną (wraz z innymi komplementariuszami) odpowiedzialnością własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Aby ograniczyć odpowiedzialność komplementariuszy, w większych przedsiębiorstwach jako ten typ wspólnika dobiera się często spółkę kapitałową - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjną. Akcjonariusz jest wspólnikiem pasywnym, może ją reprezentować jako pełnomocnik.

Ten podział odpowiedzialności i praw w spółce to jeden z najprostszych sposobów zabezpieczenia się spółki przed tzw. wrogim przejęciem, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości finansowania, jakie gwarantuje emisja akcji.

Nazwisko akcjonariusza nie może być zamieszczane w nazwie spółki. Nazwa spółki komandytowo-akcyjnej powinna za to zawierać nazwisko bądź firmę co najmniej jednego z komplementariuszy.

Cechą odróżniającą spółkę komandytowo-akcyjną od komandytowej są wymagania dotyczące minimalnego kapitału - co najmniej 50 tysięcy złotych. Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną (może nabywać prawa, nieruchomości, zaciągać zobowiązania, w tym kredyty, pozywać i być pozywana).

Zalety

 • rozłożona odpowiedzialność wspólników
 • wyłączenie odpowiedzialności akcjonariuszy
 • subsydiarna odpowiedzialność komplementariuszy: egzekucja z ich majątku osobistego jedynie w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki jest niemożliwa
 • występowanie pod własną firmą
 • wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną (jak np. spółki osobowe, jednostki rządowe, samorządowe)
 • pozyskiwanie kapitału poprzez emisję akcji - prowadzenie działalności na większą skalę

Wady

 • wysokie koszty początkowe: wymagany minimalny kapitał zakładowy
 • pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa komplementariuszy, również majątkiem osobistym
 • obowiązek rejestracji w KRS
 • prowadzenie pełnej księgowości
 • brak osobowości prawnej
 • statut w formie notarialnej

Ważne terminy - 20 stycznia 2014

Pamiętaj, że 20 stycznia 2014 to:

 •     wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 •     wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 •     wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 •     wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 •     wpłata na PFRON

Kwestionariusz osobowy

Dokument wymagany przez osobe ubiegającą się o pracę. Kwestionariusz osobowy to rodzaj ewidencji, zawiera m.in. imię i nazwisko osoby, imiona rodziców, datę urodzenia czy obywatelstwo a także miesjcowość i datę wrza z podpisem osoby składającej kwestionariusz.

Dokument do pobrania>>>

FacebookG+