Menu główne
Loading feeds...

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Ważna informacja dla pracowników, a także kandydatów jak i byłych pracowników, zawierająca obowiązujące normy prawne dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu. Pracowniy powinni być równo traktowani w zakresie nawiązywania jak i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudniania, awansowania czy dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji.

Zasada równego traktowania w zatrudnieniu jest jedną podstawowych zasad prawa pracy. Została wprowadzona 1 stycznia 2004 roku do Kodeksu pracy.

 cały dokment do wykorzystania>>>

 

 

Ważne terminy - 25 grudnia 2013

Pamiętaj, że 25 grudnia 2013 to:

 • wpłata podatku VAT oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
 • wpłata podatku akcyzowego oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
 • złożenie informacji podsumowującej (w wersji elektronicznej) o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług

Formy działalności gospodarczej - Spółka cywilna (s.c.)

Spółka cywilna (s.c.)
Nie jest to spółka prawa handlowego, a jej zasady działania określa Kodeks cywilny. Spółka cywilna, a raczej jej wspólnicy mają "dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów". Prawo sugeruje także, by umowa spółki miała charakter pisemny, choć tego nie nakazuje!

W przeciwieństwie do spółki jawnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ten rodzaj spółki nie ma osobowości prawnej. Z czego wynika, że spółka cywilna nie ma własnego mienia, a jedynie wspólny majątek, będący współwłasnością udziałowców. Za zobowiązania wspólnicy odpowiadają solidarnie - zarówno majątkiem wspólnym (wniesionym do spółki) jak i indywidualnym (analogicznie jak w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne). Wspólnicy za zobowiązania spółki odpowiadają majątkiem obecnym i przyszłym – dlatego ważny jest dobór do spółki osób zaufanych! Forma działalności jest wskazana dla osób odważnych – można bowiem zapłacić za błędy popełnione przez wspólników.

Prawo nakazuje także wspólnikom angażowanie się w sprawy spółki („Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki”). Taki zapis niejako zmusza bardziej leniwych wspólników do większego zaangażowania się do pracy na rzecz wspólnego przedsięwzięcia.

Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach jak i w stratach. W umowie spółki można jednak określić inne zasady udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach, ale nie można pozbawić wspólnika udziału w zyskach.

Zalety

 • duża łatwość uruchomienia działalności
 • niskie koszty początkowe
 • zaangażowanie wszystkich udziałowców
 • łączenie zasobów i potencjału kilku osób fizycznych
 • łatwe (uproszczone) prowadzenie księgowości

Wady

 • pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa udziałowców, również majątkiem osobistym - bieżącym i przyszłym
 • ryzyko ponoszenia odpowiedzialności za decyzje innych wspólników
 • niska efektywność przy większej skali działalności
 • przy większej skali działalności niekorzystne rozwiązania podatkowe
 • trudność prowadzenia niektórych typów działalności

Ważny termin - 20 grudnia 2013

Pamiętaj, że 20 grudnia 2013 to:

 • wpłata miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy
 • wpłata pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof
 • wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
 • wpłata na PFRON

Firmy jak ogrody

Firmy należy teraz tworzyć jak ogrody. Zakładając, że oferujemy jedynie pewne ramy, a potem, w trakcie, piękno uzyska się poprzez kwitnącą różnorodność. W dzisiejszych firmach nie wymieniamy poczucia bezpieczeństwa za przywiązanie i wolność, ale raczej możliwości realizowania ciekawych projektów za talent.

Firmy tworzone jak budynki nie mają szansy przetrwać – uważa Seth Godin, jeden z największych filozofów marketingu naszych czasów.
Godin jest zdecydowanym zwolennikiem oddawania autonomii pracownikom i odchodzenia od struktur sztywnych i pełnych nadzoru, z których biznes właściwie wyrósł.

W świecie, w którym większość osób podejmować powinna decyzje samodzielnie i działać kreatywnie, by wygrać na rynku, nie wygramy zwiększając poziom kontroli i raportowania. Wygramy tworząc jak najciekawsze miejsce pracy dla coraz lepszych ludzi. - Daniel Pink, autor badający współczesne teorie motywacji.

 

więcej>>>

FacebookG+