Menu główne
Loading feeds...

Forma opodatkowania i księgowość - Karta podatkowa

Karta podatkowa dla działalności gospodarczej
Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych, mogą wybrać wśród dozwolonych form opodatkowania m.in. kartę podatkową. Z punktu widzenia obowiązków podatkowych oraz ewidencyjnych jest to najprostsza forma opodatkowania. Przy jej wyborze podatek trzeba zapłacić także wówczas, gdy nic się nie zarobiło.
Daje zwolnienie od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, a także wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Na żądanie klientów jest jednak obowiązek wydawania rachunków i faktur, które stwierdzają sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Oczywiście kopie tych dokumentów w kolejności numerów należy także przechowywać w okresie pięciu lat podatkowych.

Aby wybrać opodatkowanie kartą, wystarczy złożyć w urzędzie skarbowym stosowny wniosek. Należy tego dokonać w terminie do dnia 20 stycznia danego roku podatkowego. Jeżeli działalność jest zakładana, wniosek składa się w urzędzie skarbowym przed rozpoczęciem działalności lub też dołącza do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (czyli formularza CEIDG-1). Wniosek ma symbol PIT-16.

Co niezwykle ważne przedsiębiorca opodatkowany w latach wcześniejszych kartą podatkową, jeżeli do 20 stycznia danego roku podatkowego nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, automatycznie zostanie potraktowany przez urząd skarbowy jako prowadzący tę działalność opodatkowaną nadal kartą podatkową.

Z opodatkowania kartą podatkową mogą skorzystać także podatnicy prowadzący firmę w ramach spółki cywilnej. W takim przypadku wniosek o zastosowanie tej formy opodatkowania składa jeden ze wspólników spółki.

 • Podatek liczy fiskus na podstawie tabeli stawek
 • Karta podatkowa to brak odliczeń i niektórych przywilejów
 • Nie obejmuje każdej działalności - ograniczenia znalazły się w art. 23 i 25 ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym oraz tabelach wymienionych w załączniku nr 3 do tejże ustawy
 • Ważne jest zatrudnianie pracowników
 • Karta podatkowa sprowadza do minimum obowiązki przedsiębiorcy ale część z nich trzeba wypełnić np. PIT-16A

więcej>>>

Skierowanie na badania

Skierowanie pracownika na badania lekarskie może być wstępne, okresowe lub kontrolne.

dokument do pobrania>>>

Formy działalności gospodarczej - Spółka akcyjna (S.A.)

Spółka akcyjna (S.A.)
Spółka akcyjna to spółka typowo kapitałowa. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki. To idealna forma działalności do prowadzenia średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw. Angażuje kapitał proporcjonalny do wielkości - wymaga bowiem co najmniej średniego kapitału. Istnienie jej normuje Kodeks spółek handlowych.

Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 100 tysięcy złotych i podzielony jest na akcje o równej wartości. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Kapitał ten jest pokrywany przez akcjonariuszy poprzez wniesienie wkładów gotówkowych, ale także walorami niepieniężnymi (albo na oba sposoby). Wysokość kapitału zakładowego musi być kwotowo wskazana w statucie spółki, jednak może być on obniżony (ale nie poniżej minimum) albo podwyższony.

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, a osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Za zobowiązania odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie i ponoszą ryzyko wyłącznie do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka akcyjna ma bardziej uniwersalny zakres działania w porównaniu z innymi typami spółek. Działalność nie musi się wiązać z obowiązkowym osiągnięciem celu gospodarczego, ale może dotyczyć innego prawnie dozwolonego celu, np.: kulturalnego czy sportowego.

Akcje, jako papiery wartościowe, dają prawa majątkowe i niemajątkowe. Rynek akcji to możliwości zbywania i nabywania tego typu papierów wartościowych.

Zalety

 • odpowiedzialność wspólników ograniczona do wysokości wniesionych udziałów
 • występowanie pod własną firmą
 • wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną (spółki osobowe, jednostki rządowe czy samorządowe)
 • elastyczne zarządzanie
 • prowadzenie działalności na dużą skalę
 • osobowość prawna
 • łatwe pozyskiwanie kapitału
 • status papieru wartościowego dla akcji

Wady

 • wysokie koszty początkowe: wymagany minimalny kapitał zakładowy
 • obowiązek rejestracji w KRS
 • proces rejestracji kosztowny i czasochłonny
 • prowadzenie pełnej księgowości i badanie sprawozdań finansowych
 • statut spółki w formie notarialnej
 • mali akcjonariusze nie mają wpływu na działalność spółki

Podanie o pracę

Podanie o pracę różni się od Listu motywacyjnego przede wszystkim formą oraz zastosowaniem.

Podanie o pracę:

 • jest tworzone i dostarczane do wybranego pracodawcy wyłącznie z własnej inicjatywy,
 • zawiera prośbę o zatrudnienie, dlatego trzeba w nim określić stanowisko na którym nam zależy i podać argumenty uświadamiające pracodawcę, że jesteśmy odpowiednim kandydatem na daną posadę.

List motywacyjny

 • jest pisany tylko w odpowiedzi na zamieszczoną gdzieś ofertę pracy/ogłoszenie o pracę.

Standardowymi załącznikami do Podania o pracę są:

 • życiorys kandydata,
 • uzupełniony kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • w przypadku absolwentów wyższych Uczelni kopia dyplomu ukończenia studiów.

dokument do pobrania>>>

Formy działalności gospodarczej - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęstszą formą działalności gospodarczej prowadzoną w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych. Sp. z o.o. może być utworzona przez jeden lub kilka podmiotów (wspólników). Istota ograniczonej odpowiedzialności takiej spółki (a raczej jej wspólników) polega na tym, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, odpowiada za nie tylko spółka, swoim majątkiem utworzonym z udziałów wspólników. Jest to więc bardzo wygodna forma działalności gospodarczej, bo dość poważnie ograniczająca ryzyko wspólników - za zobowiązania spółki nie odpowiadają pełnie, solidarnie i z majątku osobistego, jak ma miejsce w przypadku wielu innych spółek. W praktyce oznacza to, że wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości swoich własnych udziałów. Jednak o ile odpowiedzialność wspólników jest ograniczona, to odpowiedzialność członków zarządu takiej spółki jest już dość znaczna - z karną włącznie.

Wspólnicy w znacznie niższym zakresie odpowiadają za zobowiązania, przy jednoczesnym dużym wpływie na sposób działalności czy zarządzania firmy. Skutkować to może bardziej chętnym angażowaniem środków w przedsięwzięcia co prawda bardziej ryzykowne, ale potencjalnie bardzo dochodowe.

Ilość wspólników nie jest ograniczona, może to być nawet jedna osoba (jednak wtedy pojawiają się pewne obostrzenia co do formy czynności prawnych z własną spółką). Jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest w pewnym sensie odpowiednikiem jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, jednak z większymi obowiązkami, ale i przywilejami, przede wszystkim zaś pozwalającą na działalność na większą skalę. Założycielem jednoosobowej spółki z o.o. nie może być tylko inna jednoosobowa spółka z o.o.

Spółkę z o.o. oprócz osób fizycznych, założyć mogą również osoby prawne a także jednostki posiadające zdolność prawną (np. spółka jawna czy komandytowa). W odróżnieniu do spółek osobowych (takich jak sp. jawna, komandytowa czy partnerska) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada już osobowość prawną.

Utworzenie takiej spółki wymaga minimalnego kapitału: minimum 5 tysięcy złotych w postaci gotówki lub aportów (rzeczy: maszyn, nieruchomości, narzędzi lub praw: autorskich, patentów). Minimalna wartość udziału to 50 zł.

Umowa spółki z o.o. musi być zawarta w formie aktu notarialnego, zaś osobowość prawną zyskuje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zalety

 • poważnie obniżona odpowiedzialność wspólników: praktycznie do wysokości udziałów
 • względnie niski kapitał zakładowy
 • występowanie pod własną firmą
 • wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną (spółki osobowe, jednostki rządowe, samorządowe, stowarzyszenia zwykłe)
 • elastyczne zarządzanie
 • prowadzenie działalności na większą skalę - osobowość prawna

Wady

 • wyższe koszty początkowe: wymagany minimalny kapitał zakładowy
 • obowiązek rejestracji w KRS
 • prowadzenie pełnej księgowości i badanie sprawozdań finansowych
 • umowa spółki w formie notarialnej
 • znaczna odpowiedzialność zarządu spółki

FacebookG+