Menu główne
Loading feeds...

Ważne terminy - 7 stycznia 2014

Pamiętaj, że 7 stycznia 2014 to:

 • wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o pdop
 • wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

Formy działalności gospodarczej - Spółka partnerska

Spółka partnerska
Spółka partnerska, podobnie jak spółka jawna czy komandytowa, jest rodzajem spółki osobowej. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne, wykonujące tylko określony zawód. Jest to forma działalności gospodarczej tylko dla wybranych.
Partnerzy w spółce mogą wykonywać wyłącznie zawody adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy inwestycyjnego, doradcy podatkowego, inżyniera budownictwa, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, maklera papierów wartościowych, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego oraz tłumacza przysięgłego.

Spółka partnerska jak jawna, nie ma osobowości prawnej, choć posiada zdolność prawną – na przykład do zaciągania zobowiązań (np. kredytowych). Spółka ta ma obowiązek działać pod własną firmą, co może dawać dodatkowe korzyści związane właśnie z prawną ochrony firmy.

Ramy działalności spółek partnerskich są jasno zdefiniowane: tylko wolne zawody z określonej listy, dochody tylko z tej działalności i żadnej innej. Ale nie oznacza to, że spółka partnerska może mieć tylko jeden profil działalności, może być ona zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu (o ile inne przepisy tego nie zakazują). Rozwiązanie takie jest akurat bardzo praktyczne, bowiem dość łatwo sobie wyobrazić spółki partnerów wykonujących na przykład zbliżone branżowo zawody: architektów i inżynierów budownictwa, lekarzy i pielęgniarek, księgowego i doradcy podatkowego, czy zawody prawnicze: adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

Funkcjonowania spółek partnerskich określa Kodeks spółek handlowych. Spółka podlega rejestracji w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), umowa spółki - pod rygorem nieważności - musi mieć formę pisemną. Istotną różnicą wobec spółek cywilnych czy jawnych jest możliwość ograniczenia zobowiązań partnerów tylko i wyłącznie do zobowiązań wynikających z własnej działalności. Oznacza to, że partner w takiej spółce nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych partnerów-udziałowców. W przypadku zobowiązania typu spłata kredytu zaciągniętego przez spółkę, wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem, również prywatnym.

Zalety

 • względna łatwość uruchomienia działalności
 • średnie koszty początkowe
 • częściowo wyłączona odpowiedzialność partnerów: tylko za skutki własnych działań, o ile są związane z wykonywaniem wolnego zawodu
 • występowanie pod własną firmą
 • brak określonego minimum kapitałowego

Wady

 • pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa partnerów, również majątkiem osobistym, za zobowiązania nie mające związku z wykonywanym wolnym zawodem
 • przy większej skali działalności niekorzystne rozwiązania podatkowe
 • prowadzenie tylko określonych typów działalności
 • obowiązek rejestracji w KRS
 • partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne
 • brak osobowości prawnej

Ważne terminy - 5 stycznia 2014

Pamiętaj, że 5 stycznia 2014 to

 • wpłata składek ZUS. - jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

Ewidencja przebieg pojazdu

Standardowo wymagany dokument powszechnie znany jako kilometrówka. Każdy ptrzedsiębiorca, który chce wliczyć w koszty wydatki związane z używaniem samochodów osobych, w celu prowadzenia działalności gospodarczej, które nie stanowią środków trwałcyh, powinien wypełniać formularz ewidencji przebiegu pojazdu i stale go prowadzić.

Faktyczny przebieg samochodu ustalany jest na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji przebiegu pojazdu. Dzięki prowadzonej ewidencji przedsiębiorca może ustaloną kwotę wydaną np. na paliwo, wymianę części lub oleju samochodu użytkowanego na cel prowadzonej działalności, zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Prowadzenie ewidencji nie dotyczy wydatków na rzecz pracowników, rozliczanych w ramach miesięcznego ryczałtu pieniężnego. Ewidencja przebiegu pojazdu nie dotyczy także przedsiębiorców korzystających z samochodu osobowego na podstawie leasingu (wyłączając umowę najmu) lub korzystających z innego pojazdu niż samochód osobowy np. ciężarowy.

Dokument do pobrania>>>

Formy działalności gospodarczej - Spółka jawna (sp.j.)

Spółka jawna (sp.j.)
Spółka jawna to jakby rozwinięcie spółki cywilnej, zwiększające nieco możliwości i ograniczające główne wady. Spółka jawna jest spółką osobową (tak jak spółka partnerska czy komandytowa), co znaczy, że opiera swoją działalność na osobistej pracy wspólników w przedsiębiorstwie spółki. W przeciwieństwie do spółek cywilnych (zasady działania określa Kodeks cywilny) normy prawne działalności spółek jawnych określa Kodeks spółek handlowych.
Umowa spółki jawnej musi mieć formę pisemną, i to pod rygorem nieważności. Wskazane aby umowa spółki miała charakter notarialny - wówczas w przypadku sporu między udziałowcami trudniej jest podważać jej zapisy. Nie posiada osobowości prawnej, ale wykazuje zdolność prawną (może na przykład zaciągać zobowiązania). Udziałowcy takiej spółki odpowiadają za jej zobowiązania solidarnie, całym swoim majątkiem. W przeciwieństwie do spółki cywilnej, udziałowcy spółki jawnej są obciążani należnościami dopiero wtedy, gdy nie można tych zobowiązań odzyskać od spółki.

W przeciwieństwie do spółki cywilnej, spółka jawna ma obowiązek występowania pod własną firmą, co daje pewne korzyści - związane między innymi z prawną ochroną firmy.

W spółce jawnej, każdy wspólnik może prowadzić sprawy spółki z zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak decyzji takiej sprzeciwi się przynajmniej jeden z pozostałych wspólników, wymagana jest uchwała podejmowana jednomyślnie przez wszystkich wspólników mających prawo do prowadzenia spraw spółki. W przypadku spraw przekraczających zakres zwykłych czynności spółki (jak np. zaciągnięcie kredytu, większa inwestycja, rozszerzenie działalności), wymagana jest jednomyślna uchwała wspólników, podejmowana przez wszystkich wspólników, czyli również tych, którzy nie prowadzą spraw spółki.

Spółka jawna musi być już rejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W porównaniu ze spółką cywilną wydłuża to procedurę tworzenia spółki oraz zwiększa koszty początkowe.

Przed utworzeniem spółki jawnej, warto się zastanowić, czy nie pójść krok dalej. Czy dla własnej korzyści nie zdecydować się na utworzenie np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Zalety

 • łatwość uruchomienia działalności
 • średnie koszty początkowe
 • łatwe (uproszczone) prowadzenie księgowości
 • subsydiarna odpowiedzialność udziałowców: egzekucja z majątku wspólników jedynie w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki jest niemożliwa
 • występowanie pod własną firmą - brak minimum kapitałowego

Wady

 • pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa udziałowców, również majątkiem osobistym - bieżącym i przyszłym
 • niska efektywność przy większej skali działalności
 • przy większej skali działalności niekorzystne rozwiązania podatkowe
 • trudność prowadzenia niektórych typów działalności
 • obowiązek rejestracji w KRS - brak osobowości prawnej

FacebookG+