Menu główne
Loading feeds...

Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu olsztyńskiego Część 3

Od roku 2008 zauważalne jest spowolnienie gospodarki, spowodowane przez globalny kryzys światowy. Z tego powodu zauważalny jest spadek liczby udzielanych kredytów dla sektora małych przedsiębiorstw. Częstym powodem negatywnych decyzji banków są zbyt niskie obroty z działalności gospodarczej, niski dochód, zaległości podatkowe i w składkach ubezpieczeniowych, brak zabezpieczeń, lub po prostu za krótki okres prowadzonej działalności. Wśród przedsiębiorców zauważa się też spadek zainteresowania nowymi inwestycjami. Spowodowane to jest niepewną sytuacją w czasach kryzysu.Wszystko to przekłada się na coraz trudniejsze warunki gospodarcze i finansowe, w których przychodzi działać firmom z sektora małych firm.

Podstawową rzeczą w budowaniu przewagi konkurencyjności i rozwoju jest innowacyjność. Jest ona szeregiem działań o charakterze naukowym, badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym. Jej celem jest opracowanie i wdrożenie nowych, bądź w pewnym stopniu ulepszonych produktów lub procesów. Do takich działań niewątpliwie są potrzebne kapitały. W przypadku mikroprzedsiębiorstw dostęp do kapitałów obcych jest mocno ograniczony. Natomiast finansowanie rozwoju z kapitałów własnych też ma swoje ograniczenia z powodu niskiej ich akumulacji w małych firmach.

Jadwiga Brzóska

Rozliczenia małych podatników

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o VAT przewidują pewne szczególne formy rozliczania podatku przez tzw. małych podatników. W podatku dochodowym małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W podatku VAT małym podatnikiem jest ten podatnik podatku od towarów i usług:

  •     u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

  •     prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi,

będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze,

z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi

(wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych

kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Więcej>>>

Źródła finansowania mikroprzedsiębiorstw na terenie powiatu olsztyńskiego Część 2

Specyfika mikroprzedsiębiorstw przekłada się na indywidualne podejście do tej grupy firm przez instytucje finansujące. Nie jest tajemnicą, że napotykają one na szereg przeszkód w procesie pozyskiwania obcego kapitału. Głównymi barierami w pozyskiwaniu tych kapitałów jest brak zabezpieczeń, niewystarczający poziom dochodów, nieuregulowane zobowiązania publiczno-prawne lub krótki okres prowadzonej działalności gospodarczej. Mikroprzedsiębiorstwa korzystają również z innych instrumentów finansowych i spożytkowują je w odmienny sposób niż duże przedsiębiorstwa. Część z nich pozyskuje środki w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności, bądź korzysta z pożyczek i gwarancji z funduszy pożyczkowych lub poręczeniowych.

Jadwiga Brzóska

Spotkanie Wigilijne

Zapraszamy serdecznie na Wigilijnego śledzika we wspólnym gronie, Klienci i Parnerzy Biura Rachunkowego Jadwiga Brzóska, w piątkowe popołudnie 20.12.2013 o godzinie 16.00.

Jadwiga Brzóska wraz z Zespołem

Ostatni moment na odliczenie VAT za materiały budowlane!

Zmieniają się zasady odliczania VAT od materiałów budowlanych przeznaczonych do remontów oraz budowy mieszkań i domów.

Sytuacja przedstawia się nastepująco:

1. W latach 2014-2018 będą mogły składać zeznania VZM wszystkie osoby, które remontowały lub budowały nieruchomości przeznaczone na cele mieszkaniowe. Do wniosku można załączać faktury wystawione w okresie od maja 2004 r. do 31.12.2013 r.

2. W latach 2014-2018 będą mogły składać zeznania VZM osoby, które spełniają równocześnie wszystkie poniższe kryteria:

- nie ukończyły 36-ego roku życia,

- nie posiadały wcześniej nieruchomości,

- będą budować lub rozbudowywać,

- uzyskały pozwolenie na budowę lub rozbudowę nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.

Dlatego osoby, które nie spełniają kryteriów z powyższego punktu 2 mogą odzyskać część VATu z materiałów kupionych maksymalnie do 31.12.2013 r.!!!

FacebookG+