Menu główne
Loading feeds...

Rozliczenia małych podatników

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawa o VAT przewidują pewne szczególne formy rozliczania podatku przez tzw. małych podatników. W podatku dochodowym małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

W podatku VAT małym podatnikiem jest ten podatnik podatku od towarów i usług:

  •     u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim

roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro,

  •     prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi,

będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze,

z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi

(wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych

kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro.

Więcej>>>

FacebookG+