Menu główne
Loading feeds...

Formy działalności gospodarczej - Spółka partnerska

Spółka partnerska
Spółka partnerska, podobnie jak spółka jawna czy komandytowa, jest rodzajem spółki osobowej. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne, wykonujące tylko określony zawód. Jest to forma działalności gospodarczej tylko dla wybranych.
Partnerzy w spółce mogą wykonywać wyłącznie zawody adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy inwestycyjnego, doradcy podatkowego, inżyniera budownictwa, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, maklera papierów wartościowych, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego oraz tłumacza przysięgłego.

Spółka partnerska jak jawna, nie ma osobowości prawnej, choć posiada zdolność prawną – na przykład do zaciągania zobowiązań (np. kredytowych). Spółka ta ma obowiązek działać pod własną firmą, co może dawać dodatkowe korzyści związane właśnie z prawną ochrony firmy.

Ramy działalności spółek partnerskich są jasno zdefiniowane: tylko wolne zawody z określonej listy, dochody tylko z tej działalności i żadnej innej. Ale nie oznacza to, że spółka partnerska może mieć tylko jeden profil działalności, może być ona zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu (o ile inne przepisy tego nie zakazują). Rozwiązanie takie jest akurat bardzo praktyczne, bowiem dość łatwo sobie wyobrazić spółki partnerów wykonujących na przykład zbliżone branżowo zawody: architektów i inżynierów budownictwa, lekarzy i pielęgniarek, księgowego i doradcy podatkowego, czy zawody prawnicze: adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

Funkcjonowania spółek partnerskich określa Kodeks spółek handlowych. Spółka podlega rejestracji w KRS (Krajowym Rejestrze Sądowym), umowa spółki - pod rygorem nieważności - musi mieć formę pisemną. Istotną różnicą wobec spółek cywilnych czy jawnych jest możliwość ograniczenia zobowiązań partnerów tylko i wyłącznie do zobowiązań wynikających z własnej działalności. Oznacza to, że partner w takiej spółce nie ponosi odpowiedzialności za działalność innych partnerów-udziałowców. W przypadku zobowiązania typu spłata kredytu zaciągniętego przez spółkę, wszyscy partnerzy odpowiadają osobiście i solidarnie całym swoim majątkiem, również prywatnym.

Zalety

 • względna łatwość uruchomienia działalności
 • średnie koszty początkowe
 • częściowo wyłączona odpowiedzialność partnerów: tylko za skutki własnych działań, o ile są związane z wykonywaniem wolnego zawodu
 • występowanie pod własną firmą
 • brak określonego minimum kapitałowego

Wady

 • pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa partnerów, również majątkiem osobistym, za zobowiązania nie mające związku z wykonywanym wolnym zawodem
 • przy większej skali działalności niekorzystne rozwiązania podatkowe
 • prowadzenie tylko określonych typów działalności
 • obowiązek rejestracji w KRS
 • partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne
 • brak osobowości prawnej

FacebookG+