Menu główne
Loading feeds...

Formy działalności gospodarczej - Spółka komandytowa (sp.k.)

Spółka komandytowa (sp.k.)
Spółka komandytowa jest zaliczana do kategorii spółek osobowych. Celem jej jest wykonywanie działalności gospodarczej i tylko w tym celu może być powołana. W spółce występują dwa rodzaje wspólników: komandytariusz - odpowiada za zobowiązania spółki tylko do wysokości określonej w umowie spółki sumy komandytowej i komplementariusz - jego odpowiedzialność za zobowiązania spółki wobec wierzycieli jest nieograniczona. Komplementariusz za zobowiązania spółki odpowiada całym swoim majątkiem. Zasada - co najmniej jeden wspólnik musi być komandytariuszem i co najmniej jeden komplementariuszem.

Umowa spółki powinna być zawarta w formie aktu notarialnego i podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka komandytowa powstaje z momentem wpisu jej do rejestru.

Spółki komandytowe są korzystną formą współdziałania wspólników o zróżnicowanym kapitale. Na przykład umożliwia połączenie wspólnika o dużym kapitale pieniężnym z autorem innowacyjnego rozwiązania, ale bez bazy kapitałowej. Umożliwia dyskretne pozyskanie wspólnika o dużym kapitale, bez nadawania mu praw do reprezentowania spółki. Ta forma pozwala na elastyczne definiowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki czy za prowadzenie jej spraw oraz rozłożenie ryzyka. Zasada jest dość uczciwa: więcej odpowiedzialności to więcej praw – do firmowania spółki czy jej reprezentowania.

Spółka komandytowa występuje pod własną firmą, co daje jej korzyści wynikające z prawnej ochrony firmy (nazwy) przedsiębiorstwa. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko bądź nazwę jednego lub kilku komplementariuszy. Ważne, by nazwisko komandytariusza nie było zamieszczone w firmie spółki. W przeciwnym bowiem wypadku, komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, czyli jak komplementariusz. Zasada: w nazwie spółki komandytowej mogą występować tylko ci, którzy ponoszą za nią pełną i nieograniczoną odpowiedzialność.

Również tylko komplementariusze mają prawo do reprezentowania spółki (o ile nie zostali tego prawa pozbawieni), zaś komandytariusz może reprezentować spółkę tylko jako pełnomocnik.

Zalety

  • zróżnicowane koszty początkowe
  • rozłożona odpowiedzialność wspólników
  • subsydiarna odpowiedzialność komplementariuszy: egzekucja z ich majątku osobistego jedynie w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki jest niemożliwa
  • występowanie pod własną firmą
  • brak określonego minimum kapitałowego

Wady

  • pełna i solidarna odpowiedzialność majątkowa komplementariuszy, również majątkiem osobistym
  • obowiązek rejestracji w KRS
  • prowadzenie pełnej księgowości
  • brak osobowości prawnej
  • umowa spółki w formie notarialnej

FacebookG+