Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Formy działalności gospodarczej - Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.a.)

Spółka komandytowo-akcyjna (s.k.a.)
Spółka komandytowo-akcyjna to forma pośrednia między spółką osobową (spółka komandytowa), a spółką typowo kapitałową (spółka akcyjna).
Wspólnikami w spółce mogą być osoby fizyczne, osoby prawne jak i organy mające zdolność prawną. Ta trzecia kategoria podmiotów to jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające – na mocy prawa – zdolność prawną. Nazywa się je również "niepełna osoba prawna" lub "ułomna osoba prawna" np. handlowe spółki osobowe oraz spółki kapitałowe w organizacji, wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia zwykłe, jednostki budżetowe - urzędy władzy rządowej i samorządowej, kontroli, wymiaru sprawiedliwości oraz powoływane przez państwo lub samorząd terytorialny inne jednostki organizacyjne, takie jak np. szkoły.

Jak w przypadku spółki komandytowej, w s.k.a. funkcjonują dwie kategorie wspólników: komplementariusze i akcjonariusze. Komplementariusze odpowiadają bez ograniczenia całym swoim majątkiem, zaś odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki jest wyłączona ( mogą stracić zainwestowane środki). W spółce komandytowo-akcyjnej co najmniej jeden wspólnik musi być komplementariuszem, oraz co najmniej jeden akcjonariuszem. Komplementariuszy i akcjonariuszy może być wielu (tych ostatnich nawet wiele setek).

Komplementariusz to wspólnik aktywny, prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Ma subsydiarną, ale nieograniczoną i solidarną (wraz z innymi komplementariuszami) odpowiedzialnością własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Aby ograniczyć odpowiedzialność komplementariuszy, w większych przedsiębiorstwach jako ten typ wspólnika dobiera się często spółkę kapitałową - spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjną. Akcjonariusz jest wspólnikiem pasywnym, może ją reprezentować jako pełnomocnik.

Ten podział odpowiedzialności i praw w spółce to jeden z najprostszych sposobów zabezpieczenia się spółki przed tzw. wrogim przejęciem, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości finansowania, jakie gwarantuje emisja akcji.

Nazwisko akcjonariusza nie może być zamieszczane w nazwie spółki. Nazwa spółki komandytowo-akcyjnej powinna za to zawierać nazwisko bądź firmę co najmniej jednego z komplementariuszy.

Cechą odróżniającą spółkę komandytowo-akcyjną od komandytowej są wymagania dotyczące minimalnego kapitału - co najmniej 50 tysięcy złotych. Spółka komandytowo-akcyjna nie posiada osobowości prawnej, ale ma zdolność prawną (może nabywać prawa, nieruchomości, zaciągać zobowiązania, w tym kredyty, pozywać i być pozywana).

Zalety

Wady

© Biuro Rachunkowe Jadwiga Brzóska - Olsztyn 2013