Menu główne
Loading feeds...

Formy działalności gospodarczej - Spółka akcyjna (S.A.)

Spółka akcyjna (S.A.)
Spółka akcyjna to spółka typowo kapitałowa. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki. To idealna forma działalności do prowadzenia średnich, dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw. Angażuje kapitał proporcjonalny do wielkości - wymaga bowiem co najmniej średniego kapitału. Istnienie jej normuje Kodeks spółek handlowych.

Kapitał zakładowy wynosi co najmniej 100 tysięcy złotych i podzielony jest na akcje o równej wartości. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Kapitał ten jest pokrywany przez akcjonariuszy poprzez wniesienie wkładów gotówkowych, ale także walorami niepieniężnymi (albo na oba sposoby). Wysokość kapitału zakładowego musi być kwotowo wskazana w statucie spółki, jednak może być on obniżony (ale nie poniżej minimum) albo podwyższony.

Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego, a osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Za zobowiązania odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki, są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statucie i ponoszą ryzyko wyłącznie do wysokości wniesionego kapitału.

Spółka akcyjna ma bardziej uniwersalny zakres działania w porównaniu z innymi typami spółek. Działalność nie musi się wiązać z obowiązkowym osiągnięciem celu gospodarczego, ale może dotyczyć innego prawnie dozwolonego celu, np.: kulturalnego czy sportowego.

Akcje, jako papiery wartościowe, dają prawa majątkowe i niemajątkowe. Rynek akcji to możliwości zbywania i nabywania tego typu papierów wartościowych.

Zalety

 • odpowiedzialność wspólników ograniczona do wysokości wniesionych udziałów
 • występowanie pod własną firmą
 • wspólnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, ale mające zdolność prawną (spółki osobowe, jednostki rządowe czy samorządowe)
 • elastyczne zarządzanie
 • prowadzenie działalności na dużą skalę
 • osobowość prawna
 • łatwe pozyskiwanie kapitału
 • status papieru wartościowego dla akcji

Wady

 • wysokie koszty początkowe: wymagany minimalny kapitał zakładowy
 • obowiązek rejestracji w KRS
 • proces rejestracji kosztowny i czasochłonny
 • prowadzenie pełnej księgowości i badanie sprawozdań finansowych
 • statut spółki w formie notarialnej
 • mali akcjonariusze nie mają wpływu na działalność spółki

FacebookG+